Bestandsplan Iveland 2019 - godkjent årsmøte 10.04.2019docx

Her ligger bestandsplanen

Driftsplan 16-18

Drifts- og bestandsplan hjortevilt 2016-2018

Iveland Viltlag

Drift- og bestandsplan for hjortevilt  2016-2018

Vedtatt på årsmøte 14.04.2016

Rettet etter samtale med          Skogbrukssjefen i mai 2016.             (Areal og fordeling av hjort)

Driftsplanen ligger i Filen over.

Spørreskjema: resultat

Spørresjema Iveland Viltlag: Driftsplan elg 2016-2018.
Levert av:


jaktområda
Kap. 1

MÅL
Enig


Uenig


Likegyldig
1. Auke slaktevektene5
1

2. Minke trafikkdrepte dyr


4


1


1


3. Redusere stammen for å bedre beitet

1


5

4. Forenkle avskytingsopplegget


4


1


1


Forslag om andre mål:Kap. 2

VERKEMIDDELEnig


Uenig


Likegyldig

1. Frede okser med meir enn 6 tagger


5


2. Frede kyr med tvillingkalv


6


3. Eigen kvote for skrapdyr


6


Forslag om andre verkemiddel:


Øke fokus på kalveskyting

Vektgrense skrapdyr 40/90 kg
Kap. 3

KVOTE
Enig


Uenig


Likegyldig
1. Kvoten bør reduseres2


42. Kvoten bør aukes1


53. Kvoten bør vere uendra


3


3
Forslag på areal pr. fellingsløyve grunnkvote:


4000

4500

5500

4000

4000

6000da


Ev. forslag på antall dyr i skrapdyrkvote:


som før

12

25 som før

3 pr år

33

3dyr

Kap. 4

AVSKYTINGSOPPLEGGEnig


Uenig


Likegyldig

1. Tildele 3-års kvote6

2. Tilstrebe minimum 60% kalv og ungdyr

5


1

65
3. Tilstrebe maks 23% vaksne okser


5


1

204. Tilstrebe maks 17% vaksne kyr


5


1

155. Fortsette inndeling av kvoten påa. Kalv


b. Piggokse


c. Kvige


d. Okse 3-6 tagger


e. Kyr

3


Forslag på anna avskytingsopplegg:


Vektgrense 150 kg ungdyr

Skrapku med liten kalv bør gå som skrapdyr

delte meininger, noren som nå, andre vektgrense 150 kg
Andre forslag:
Hjort:


Som 2015

Problem med flokking

Fordeling etter areal

Som før

Som før


Rådyr:


500 mål pr dyr

Som før

Som før

Som før

ikkje minsteareal


Signatur:

Del denne siden