Innkalling Årsmøte 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

I

IVELAND VILTLAG

Det blir avholdt årsmøte på Grossås Senter den 10. april 2019 kl. 1900

Saksliste:

1.         Konstituering av møtet:

 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av møteleder
 • Registrering av utsendinger
 • Valg av 2 utsendinger til å underskrive protokollen
 1. Årsmelding for 2018
 1. Regnskap for 2018
 1. Bruk av overskudd / dekning av underskudd
 1. Driftsplan 2019- 2021
 1. Fellingsavgifter 2019
 1. Budsjett 2019
 1. Arbeidsplan 2019
 1. Valg

Mvh

Styret

Årsmelding 2018

IVELAND VILTLAG

Årsmelding 2018

MEDLEMSKAP

Iveland Viltlag består av 233.548 da, 100% av jaktarealet kommunen. Dette er inndelt i 6 jaktområde og 30 grunneierlag.

ÅRSMØTET

Møtet ble avholdt på Grossos den 11 april kl. 1900. Det møtte 26 av 32 utsendinger. Totalt ca.35 fremmøtte. Det var ingen saker utover de vanlige årsmøtesakene.

STYRET

Styret har i inneværende periode hatt følgende sammensetning:

Formann:                    John Tomas Homme, direkte valgt

Nestformann:             Otto Ingebretsen, Øvrebygda jaktområde

Sekretær:                    Svein Born, Austbygda Sør

Kasserer:                     Tor Anders Skaiaa, Mjåland / Ivedal jaktområde

Styremedlem:             Ole Albert Mykland, Vestbygda Sør jaktområde

            Styremedlem:             Arnulf Bærheim,  Austbygda Nord jaktområde

Styremedlem:             Marius Tveit, Otra Sør jaktområde

Varamenn er som følger:

Mjåland / Ivedal:        Tellef Honnemyr

Austbygda Nord:       Jon Reidar Mitander

Vestbygda Sør:          Øyvind Røinås

Otra Sør:                     Terje Skarpengland

Øvrebygda :               Sven Tveit

Austbygda Sør:          Svein Tarald Omestad

Styret har i inneværende periode hatt 3 styremøter og behandlet 12 saker.

JEGERMØTE

Det ble avholdt jegermøte på Iveland kommunehus 29.08-2019.

Møte ble innledet med foredrag ved Roar Solheim om «Skogbrann – katastrofe eller naturens fornying» samt årsaken til bestandsvariasjoner av småvilt.

Skjeggedal informerte om rammen for hjorteviltjakta, bl.a. endrede krav til rapportering av sett elg. Jaktlagene skal ikke som tidligere korrigere for dobbeltobservasjoner.

John Tomas informerte om årets jakt på elg. Vi har ikke ny driftsplan, så for elg blir det som planen tilsier med små endringer jfr. våre vedtak på årsmøtet men fokus på driftsplanens målsettinger. Det va ca. 40 deltager på møte-.

KVOTETILDELING

Elg

Plan for perioden 2016- 2018

Område:                                            Grunnkvote   Skrapdyr              Totalt      Prosent

 1. Vestbygda s                                       11                    3                      14        7,5
 2. Austbygda n                                      24                    3                      27        14,6    
 3. Mjåland/Ivedal                                  30                    6                      36        19,5
 4. Otra                                                   39                   9                      48        25,9
 5. Øvrebygda                                         33                   9                      42        22,7
 6. Austbygda s                                       15                   3                      18        9,8

Totalt                                                     153                  33                    185        100

Kvoten er litt ned fra forrige periode.

Rådyr 

Det er vedtatt kvotefri rådyrjakt i Iveland og dette har fungert godt over noen år.

Hjort

Det var tildelt 25 løyver for hele Viltlaget i 2018.

Dette fordelt på de ulike områdene. 

Bever

Det er ikke kvoter på bever lengre, dette rapporteres på samme måte som for småvilt.

STATISTIKKER FOR JAKTEN 2018

Elg

2018

oksekalv

kukalv

okseåring

kuåring

okse eldre

ku eldre

Totalt

1-1 Mykland/Skisland


1,0

2


1

1

5

1-2 Skisland/Knutane


1,0


12

2-1 Ranestad/Eieland
1

3


4

2-2 MykjålandVerebrot/1


1

1

3

2-3 Fjermedal/Eikeland1

12

3-1 Mjåland1
1

3-2 Ivedal/Frøyså


1

1

3-3 Noslebu
2

1


3

3-5 Leesland


1,0

1


1

1

4

3-6 Skaiå/Mykland11

2

3-7 Skaiå/Løland0

4-1 Frøyså/Dalane
1

1


2

4-2 Øyna


1,0


12

4-3 Rossås0

4-4 Grosås

1

1

2

4-5 Solberg

1


1

4-6 Tveit1

12

4-7 Hodne


1,0

1
2

4-8 Landås
11

4-9 Gaudestad


1

1

5-1 Birketveit/Iveland


2

2

5-2 Tjomstøl/N Ljosland

1,012

5-3 Nateland/Skripeland1

12

5-4 Ljosland
22

5-5 Mølland


1

1

5-6 Eftevand/Håverstad
1

1

1

3

5-7 Frigstad21

3

6-1 Svalland/Omestad0

6-1 Landekil0

6-2 Vatnestrøm /Spjote


1,0


12

SUM

1,0

6,0

12

15

11

12

57

Fordeling i prosent for 2018
Kalv

12,3Ungdyr

47,4Okse

19,3Ku

21,1Handyr

42,1Hundyr

57,9Fordeling for hele perioden 2016-2018

Avskytings- Plan Plan Skutt Skutt Plan Plan Skutt Skutt Plan Plan Skutt Skutt Sum Sum Opplegg 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 skutt 16+17+18   % i tall i tall % % i tall i tall % % i tall i tall % 16+17+18 % 1. Kalv 20 12 10 23 20 12 6 13 20 12 7 12 23 16 2. Okse 40 25 12 27 40 25 25 54 40 25 23 40 60 41 3 Ku 40 25 22 50 40 25 15 33 40 25 27 47 64 44                               Sum 100 62 44 100 100 62 46 100 100 62 57 100 147 100


Sum

Sum
Avskytings-

Plan

Plan

Skutt

Skutt

Plan

Plan

Skutt

Skutt

Plan

Plan

Skutt

Skutt

Sum

Sum

Opplegg

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

skutt

16+17+18


%

i tall

i tall

%

%

i tall

i tall

%

%

i tall

i tall

%

16+17+18

%

1. Kalv

20

12

10

23

20

12

6

13

20

12

7

12

23

16

2. Okse

40

25

12

27

40

25

25

54

40

25

23

40

60

41

3 Ku

40

25

22

50

40

25

15

33

40

25

27

47

64

44
Sum

100

62

44

100

100

62

46

100

100

62

57

100

147

100Jfr. utskrift av plan under har vi skutt litt lite kalv.Plan for 2016-2018                                                             2016   2017    2018    Totalt Kalv:                          20% =   12      12         13      37 dyr Okse                           40% =   25      25         25      75 dyr Ku                              40% =   25      25         23      73 dyr SUM                               100% =  62       62         62    185 dyr   Minst halvparten av felte dyr eldre enn kalv bør vera 1 ½ åringer.   Mål: Summen av felte dyr 0,5 og 1,5 år  skal utgjere minst 60 % av totaluttaket for treårs perioden. Felte oksar 2,5 år og meir skal ikkje utgjere meir enn 20 %, og felte kyr 2,5 år og meir skal  ikkje utgjere meir enn 20 % av totaluttaket.

HJORT

 Statistikk i tabell over felt hjort i Iveland 2010 – 2017 fra hjorteviltregisteret.

År

Tildelt totalt

Felt hannkalv

Felt hunnkalv

Felt hanndyr 1 ½ år

Felt hunndyr 1 ½ år

Felt hanndyr eldre

Felt hunndyr eldre

Felt totalt

Fellingsprosent


2010

9

0

0

0

1

0

1

2

22


2011

9

0

1

0

2

1

0

4

44


2012

24

0

0

2

1

3

1

7

29


2013

19

0

1

0

0

2

0

3

16


2014

24

0

0

1

0

2

0

3

13


2015

24

0

0

1

2

2

1

6

25


2016

16

1

1

1

1

1

0

5

31


2017

25

0

0

0

0

0

1

1

4


2018

25

0

0

2

0

3

0

3

12


Fra 2018 er det tildelt årlig kvote fra kommunen. Statistikken viser at det ble felt 3 dyr i 2018 av kvoten på 25 dyr mot 1 dyr i 2017 av kvote samme kvote.

RÅDYR

Statistikk i tabell over felt rådyr i Iveland 2010 – 2018 fra hjorteviltregisteret

År

Tildelt totalt

Felt hannkalv

Felt hunnkalv

Felt hanndyr eldre

Felt hunndyr eldre

Felt totalt

Fellingsprosent


2010

328

7

7

23

12

49

14,94


2011

328

4

6

18

9

37

11,28


2012

326

3

5

30

8

46

14,11


2013

327

3

3

18

6

30

9,17


2014

0

0

3

16

1

20

0


2015

0

4

5

14

4

27

0


2016

0

11

5

17

7

40

0


2017

0

11

9

21

6

47

0


2018

0

2

6

23

7

38

0


BEVER

Rapporterer ikke til jaktlaget lengre etter nye forskrift 2017.

FALLVILT KALENDERÅRET 2017       

Fra Hjortevilt registeret:

3 rådyr på kjørt av bil

1 rådyr avlivet pga. sykdom

Totalt 4 rådyr.

VURDERING AV HJORT OG ELGSTAMMEN- NY DRIFTSPLAN

Det viser her til det arbeidet viltlaget gjør gjennom styrebehandling og jegermøte på vinteren. De vurderinger som kommer fram i årsmelding og driftsplan er således forsøkt forankret i medlemsmassen til laget. I tillegg brukes hjorteviltregisteret aktivt, sammen med de resultater som fremlegges fra FAUN.

Styret har i perioden 2018 jobbet med ny driftsplan som legges frem på årsmøte.

Det ble holdt grunneiermøte 2802-2019 om driftsplanen, hvor forslaget ble diskutert i plenum og i grupper. Innspill fra grunneiermøte er lagt i ny driftsplan

AREAL KONTROLL

Det er foretatt arealkontroll i viltlaget 2018, nye arealer er som følger:

Område

Tellende areal (daa)

Andel av bestandsplanområde


Vestbygda sør

17 313

7 %


Austbygda nord

37 750

16 %


Mjåland/ Ivedal

47 743

20 %


Otra sør

60 000

26 %


Øvrebygda

47 716

20 %


Austbygda sør

23 026

10 %


Total

233 548Totalt areal har gått ned fra 242.919 da til 233.548 da

ANNET

Jaktlagene er blitt mye bedre til å levere sett hjort og sett elgskjema. Fortsett med det.

Lever og betal så fort jakta er avsluttet! NB: Det er viktig å betale før 31.12.  pga. regnskaps avslutting.

Viltlaget har fortsatt avtalen med Ettersøksringen Setesdal. Dette omfatter ettersøk av hjort og elg for alle jaktlag i Viltlaget, samt ansvaret for fallvilt.

Minner også om vår nettside. Adressen er: www. iveland-viltlag.com

Styret i Iveland Viltlag.

Saksgrunnlag for årsmelding 2018

Saksgrunnlag for årsmøtet i Iveland Viltlag.

Sak 2:                         Årsmelding 2018

Styrets innstilling: Årsmelding godkjennes

Sak 3:             Regnskap 2018

REGNSKAP IVELAND VILTLAG 2018


PostInntekter


Utgifter

Fellingsavgift41100,00


23671,00


Tilskudd viltfondet


25000,00

Fallvilt13740,00
Støtte fra AT-skog


2000,00

Renter17,89
Godtgjørelse

12000,00


Årsmøte/medlmøte
10697,00Admkost/nettside mm)
3143,00Rovdyrpremie

1500,00


Ettersøksavtale

5000,00

Overeskudd*

25846,89

SUM81857,89


81857,89

Saldo bank  pr 31.12.17


39279,10
Saldo Bank pr 31.12.18


65.125,99
* Noter:1.Overskudd, stor kr 25.846,-  skyldes stor differanse på  inngående mot utgåendefellingsavgift2018, samt fallviltinntekt pålydende kr 13.740.Fellingsavgiften inntektsføres ved innbetaling.2.Utestående f.avg for 2018 er kr 14.700,- pr 31.12.18.Styrets innstilling:      Regnskapet godkjennes.

Sak 4:                         Bruk av overskudd / dekning av underskudd

Styrets innstilling:      Overskudd til kto. for driftsmiddel.

Sak 5:                         Fellingsavgifter 2019

Nye fellingsavgifter

ELG              

 • Kalv     kr.: 400
 • Voksen kr.: 800

HJORT

 • Kalv     kr.: 400  
 • Voksen kr.: 800    

Innbetales til kto. 2920 07 02954

Styrets innstilling:      Fellingsavgiftene godkjennes.

Sak 6:             Budsjett 2018

Iveland viltlag


Budsjett for 2019


Tekst

Inntekt

Utgift

Godgjørelse


11000

Administrasjon kost


5000

Årsmøte


6000

Ny driftsplan


4000

Tilskudd fra Iveland kommune

28000


Ettersøksavtale


10000

Fellingsavgift

38000

30000
Sum

66000

66000

Styrets innstilling:      Budsjettet godkjennes.

Sak 7:             Arbeidsplan 2019

1.         Styremøte, mai.

2.         Jegermøte, august

3.         Fellingsrapporter/avgifter, 23.12!

4.         Styremøte, januar.

5.         Styremøte, mars

6.         Årsmøte, april

Styrets innstilling:      Arbeidsplanen godkjennes

Sak 8: Ny driftsplanen for elg for perioden 2019-2021

Styret har jobbet med ny driftsplan for perioden 2019 -2021 i flere styremøter i 2018.

Det ble lagt frem forslag til driftsplan på grunneier møte 28.02.2019 hvor planen ble diskutert i plenum og i grupper ift vald. Innspill fra grunneier møte er lagt inn i ny driftsplan. Det var ca. 35 fremmøte på grunneiermøte.

Styrets innstilling: Driftsplanen godkjennes i sin helhet

Sak 9:                         Valg

Styret foreslår gjenvalg på formannen John Tomas Homme.

Styret foreslår gjenvalg på revisorene Gunnar Håverstad og Karl Inge Thomassen.

Styrets forslag:           Styrets innstilling godkjennes.

Del denne siden