Saksgrunnlag årsmøte 2020

Årsmelding for 2020

Årsmelding for 2019

Protokoll Årsmøte 2018 Iveland viltlag

Innk. årsm 2017

Saksgrunnlag årsmøte 2017

Årsmelding for 2017_

Årsmelding 2016

Trykk på last ned fil.

Saksgrunnlag for årsmøtet i Iveland Viltlag 16

Trykk på last ned fil

Årsmlding 2015

IVELAND VILTLAG

Årsmelding 2015

MEDLEMSKAP

Iveland Viltlag består av 245.199 da, 100%  av jaktarealet kommunen. Dette er inndelt i 6 jaktområde og 30 grunneierlag.

ÅRSMØTET

Møtet ble avholdt på Ogge Gjesteheim den 23 april kl. 1900. Det møtte 25 av 32 utsendinger.  De var ingen saker utover de vanlige årsmøtesakene.

STYRET

Styret har i inneværende periode hatt følgende sammensetning:

Formann:                    Knut Gunnar Solberg, direkte valgt

Nestformann:             Salve Mjåland, Mjåland / Ivedal jaktområde

Sekretær:                    John Tomas Homme, Austbygda Nord jaktområde

Kasserer:                     John Tomas Homme, Austbygda Nord jaktområde

Styremedlem:             Jon Tveit, Vestbygda Sør jaktområde

Styremedlem:             Otto Ingebretsen, Øvrebygda jaktområde

Styremedlem:             Torstein Hodne, Otra Sør jaktområde

Styremedlem:             Thorleif Vatnestrøm, Austbygda Sør

Varamenn er som følger:

Mjåland / Ivedal:        Tellef Honnemyr

Austbygda Nord:       Jon Reidar Mitander

Vestbygda Sør:          Øyvind Røinås

Otra Sør:                     Terje Skarpengland

Øvrebygda :               Sven Tveit

Austbygda Sør:          Svein Tarald Omestad

Styret har i inneværende periode hatt 3 styremøter og behandlet 10 saker.

JEGERMØTE

Det ble avholdt jegeremøte på Iveland skole i august. Tema var årets jakt på elg og hjort. Anders Tveit naturfilm, med fokus på elg. Deretter viste formann viset foiler og aktuell statistikk.

KVOTETILDELING

Elg

Denne er vedtatt for tiden 2013-2015. Tildelingen var som vist under. Ingen endring i planen.

                                                            2013   2014    2015    Totalt

 1. Kalv:                           15% =   10      10         9        29 dyr
 2. Piggokse:                    30% =   19      20       20       59 dyr
 3. Ku uten kalv:             30% =   20      19       20       59 dyr
 4. Okse 3-6 tagger:         15% =    9        10        10       29 dyr
 5. Ku m. 1 kalv:             10% =    7         6           6       19 dyr

SUM                              100% =   65     65       65     195 dyr

Fordelt på de ulike områder ble det da som følger:

Område:                                            Grunnkvote   Tilleggsdyr            Totalt

 1. Vestbygda S                                      13                    3                      16
 2. Austbygda N                                     26                    5                      31                   
 3. Mjåland/Ivedal                                  33                    7                      40
 4. Otra                                                   40                    8                      48
 5. Øvrebygda                                         34                    7                      41
 6. Austbygda S                                      16                    3                      19

Totalt                                                     162                  33                    195

Rådyr 

Det ble vedtatt å søke om kvotefri rådyrjakt. Søknaden ble godkjent og kvotefri rådyrjakt ble vedtatt av kommunen.

Hjort

Det var tildelt 24 løyver som ble fordelt likt på områdene i Viltlaget.

Bever

Tildelt en kvote på 30 dyr. Fordeles med ett løyve pr. 6.000 da.

STATISTIKKER FOR ELGJAKTEN 2015

2015

oksekalv

kukalv

okseåring

kuåring

okse eldre

ku eldre

Totalt1-1 Mykland/Skisland1

1

1


1-2 Skisland/Knutane
1


4
2-1 Ranestad/Eieland

1


1

12-12-2 MykjålandVerebrot/2
2-3 Fjermedal/Eikeland


5
3-1 Mjåland3-2 Ivedal/Frøyså

1

1

3-3 Noslebu3-5 Leesland1
3-6 Skaiå/Mykland1
3-7 Skaiå/Løland
2


6
4-1 Frøyså/Dalane

1

1

2
4-2 Øyna

1
1


4-3 Rossås2
4-4 Grosås1


1


4-5 Solberg

1


4-6 Tveit1
4-7 Hodne


1


14-8 Landås
14-9 Gaudestad

1

16
5-1 Birketveit/Iveland


11


5-2 Tjomstøl/N Ljosland

1

1

5-3 Nateland/Skripeland

1


5-4 Ljosland


1

5-5 Mølland
15-6 Eftevand/Håverstad

1

1

5-7 Frigstad11
11
6-1 Svalland/Omestad6-1 Landekil6-2 Vatnestrøm /Spjote


SUM

5

3

13

8

8

5

42
Sum 1-4
29Andel
69,10 %

19,10 %

11,90 %

MÅL
60%

23%

16%

2013-2015
Skutt

Andel

Mål
Kalv og 1 1/2 åring

97

63,80 %

60 %
Okse 2,5 år og over

34

22,40 %

23 %
Ku 2,5 år og over

21

13,80 %

17 %
Totalt

152

Fellingsresultat
2013

2014

2015
Ytrebygda

5

5

4
Austbygda nord

8

9

5
Mjåland/Ivedal

8

11

6
Otra sør

13

16

16
Øvrebygda

14

13

11
Austbygda sør

5

3

0

53

57

42Ikkje brukt kvote
Dyr

Avvik

Ytrebygda

2

12,50 %

Austbygda nord

9

29,00 %

Mjåland/Ivedal

15

37,50 %

Otra sør

3

6,30 %

Øvrebygda

3

7,30 %

Austbygda sør

11

57,90 %Areal pr felt dyr og år i gjennosnitt
da


Ytrebygda

4307


Austbygda nord

5259


Mjåland/Ivedal

5978


Otra sør

4038


Øvrebygda

4070


Austbygda sør

9226


Viltlaget

4840

HJORT

Statistikk over felt hjort i Iveland 2009 – 2015 fra hjorteviltregisteret.


2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tildelt totalt

9

9

9

24

19

24

24

Felt hannkalv

0

0

0

0

0

0

0

Felt hunnkalv

0

0

1

0

1

0

0

Felt hanndyr 1 ½ år

1

0

0

2

0

1

1

Felt hunndyr 1 ½ år

0

1

2

1

0

0

2

Felt hanndyr eldre

1

0

1

3

2

2

2

Felt hunndyr eldre

0

1

0

1

0

0

1

Felt totalt

2

2

4

7

3

3

6

Fellingsprosent

22,2

22,2

44,4

29,2

15,8

12,5

25,0

RÅDYR

Statistikk over felte rådyr i Iveland 2009 – 2015 fra hjorteviltregisteret.


2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tildelt totalt

325

328

328

326

327

0

0

Felt hannkalv

3

7

4

3

3

0

4

Felt hunnkalv

6

7

6

5

3

3

5

Felt hanndyr eldre

32

23

18

30

18

16

14

Felt hunndyr eldre

15

12

9

8

6

1

4

Felt totalt

56

49

37

46

30

20

27

Fellingsprosent

17,2

14,9

11,3

14,1

9,2

0,0

0,0

BEVER

Rapportert inn 5 bever for 2014/2015

FALLVILT KALENDERÅRET 2015:

Utfall


Årsak


Avlivet på stedet

1

Sykdom el skade

2

Dødt på stedet

3

Påkjørt av bil

4

Skutt etter søk

2

Felt som skadedyr


Sum

6 (1 rådyr, 5 elg)


6

VURDERING AV HJORT OG ELGSTAMMEN

Det viser her til det arbeidet viltlaget gjør gjennom styrebehandling og jegermøte på vinteren. De vurderinger som kommer fram i årsmelding og driftsplan er således forsøkt forankret i medlemsmassen til laget. I tillegg brukes hjorteviltregisteret aktivt, sammen med de resultater som fremlegges i elgregionen BIE og fra FAUN.

REGIONSAMARBEID

Iveland Viltlag deltar fortsatt i dette samarbeidet. Det samarbeides om felles forståelse av kvotene, avskytningen og jakttider.

Regionen avholdt sitt årsmøte i Iveland 8. mars. Knut Gunnar Solberg er representert i regionens arbeidsutvalg.

ANNET

Jaktlagene er blitt bedre til å levere sett hjort og sett elgskjema innen fristen, men det er fortsatt et stykke igjen før både skjema og penger er innenfor fristen. Lever og betal så fort jakta er avsluttet!

Viltlaget har også i år inngått avtale med Ettersøksringen V-A om ettersøk av hjort og elg for alle jaktlag i Viltlaget. Prisen var kr. 7.000 for 2015.

Minner også om vår nettside. Adressen er: www. iveland-viltlag.com

Det har vært en sak som er behandlet av styret i forhold til feilskytinger. Den er behandlet i forhold til våre vedtekter og har ført til inndragning av fellingsløyve og annen reaksjon.

Styret i Iveland Viltlag

Årsmelding 2014

VELAND VILTLAG

Årsmelding 2014

MEDLEMSKAP

Iveland Viltlag består av 245.219 da, 100%  av jaktarealet kommunen. Dette er inndelt i 6 jaktområde og 30 grunneierlag.

ÅRSMØTET

Møtet ble avholdt på Ogge Gjesteheim den 24. april kl. 1900. Det møtte 27 av 32 utsendinger.  De var ingen saker utover de vanlige årsmøtesakene.

STYRET

Styret har i inneværende periode hatt følgende sammensetning:

Formann:                    Knut Gunnar Solberg, direkte valgt

Nestformann:             Salve Mjåland, Mjåland / Ivedal jaktområde

Sekretær:                    John Tomas Homme, Austbygda Nord jaktområde

Kasserer:                     John Tomas Homme, Austbygda Nord jaktområde

Styremedlem:             Jon Tveit, Vestbygda Sør jaktområde

Styremedlem:             Otto Ingebretsen, Øvrebygda jaktområde

Styremedlem:             Torstein Hodne, Otra Sør jaktområde

Styremedlem:             Thorleif Vatnestrøm, Austbygda Sør

Varamenn er som følger:

Mjåland / Ivedal:        Tellef Honnemyr

Austbygda Nord:       Jon Reidar Mitander

Vestbygda Sør:          Øyvind Røinås

Otra Sør:                     Terje Skarpengland

Øvrebygda :               Sven Tveit

Austbygda Sør:          Svein Tarald Omestad

Styret har i inneværende periode hatt 3 styremøter og behandlet 10 saker.

JEGERMØTE

Det ble avholdt jegermøte 28. august, rett før hjortejakten. Olav Schrøder holdt foredrag om ulike jaktformer på hjort. Ettersøksringen V-A v/Jon Aril Albrektsen orienterte om sitt tilbud. Det ble orientert om høstens jakt og skuddpremieordning.

KVOTETILDELING

Elg

Denne er vedtatt for tiden 2013-2015. Tildelingen var som vist under. Ingen endring i planen.

                                                            2013   2014    2015    Totalt

 1. Kalv:                           15% =   10      10         9        29 dyr
 2. Piggokse:                    30% =   19      20       20       59 dyr
 3. Ku uten kalv:             30% =   20      19       20       59 dyr
 4. Okse 3-6 tagger:         15% =    9        10        10       29 dyr
 5. Ku m. 1 kalv:             10% =    7         6           6       19 dyr

SUM                              100% =   65     65       65     195 dyr

Fordelt på de ulike områder ble det da som følger:

Område:                                            Grunnkvote   Tilleggsdyr            Totalt

 1. Vestbygda s                                       13                    3                      16
 2. Austbygda n                                      26                    5                      31                   
 3. Mjåland/Ivedal                                  33                    7                      40
 4. Otra                                                   40                    8                      48
 5. Øvrebygda                                         34                    7                      41
 6. Austbygda s                                      16                    3                      19

Totalt                                                    162                  33                    195

Rådyr 

Det ble vedtatt å søke om kvotefri rådyrjakt. Søknaden ble godkjent og kvotefri rådyrjakt ble vedtatt av kommunen.

Hjort

Driftsplanen ble underkjent av kommunen grunnet stort avvik. Tildelingen ble da gjort på ny av kommunen og ble som følger:

8 kalv, 8 hind, 4 spissbukk og 4 bukk.

Kvoten ble fordelt på områdene med et dyr av hver kategori. De tre områdene med minst areal ble tildelt spissbukk og de tre med mest fikk tildelt stor bukk. Det ble holdt tilbake 6 dyr i restkvote.                                                                

Bever

Tildelt en kvote på 39 dyr. Fordeles med ett løyve pr. 6.000 da.

STATISTIKKER FOR JAKTEN 2014

ELG

Plan-13 Skutt Avik 1. Kalv: 10 2 80 % 2. Piggokse: 19 15 21 % 3. Ku uten kalv: 20 19 5 % 4. Okse 3-6 tagger: 9 17 88 % 5. Ku m. 1 kalv: 7 0 100 % SUM 65 53 18 %                 Plan-14 Skutt Avik 1. Kalv: 10 13 30 % 2. Piggokse: 20 16 20 % 3. Ku uten kalv: 19 18 5 % 4. Okse 3-6 tagger: 10 9 10 % 5. Ku m. 1 kalv: 6 1 83 % SUM 65 57 12 %


Plan-13

Skutt

Avik


1. Kalv:

10

2

80 %


2. Piggokse:

19

15

21 %


3. Ku uten kalv:

20

19

5 %


4. Okse 3-6 tagger:

9

17

88 %


5. Ku m. 1 kalv:

7

0

100 %


SUM

65

53

18 %
Plan-14

Skutt

Avik


1. Kalv:

10

13

30 %


2. Piggokse:

20

16

20 %


3. Ku uten kalv:

19

18

5 %


4. Okse 3-6 tagger:

10

9

10 %


5. Ku m. 1 kalv:

6

1

83 %


SUM

65

57

12 %
2013-2014


Skutt

Andel

Mål


Kalv og 1 1/2 åring

68

61,80 %

60 %


Okse 2,5 år og over

26

23,60 %

23 %


Ku 2,5 år og over

16

14,60 %

17 %


Totalt

110

HJORT

År

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tildelt totalt

9

9

9

24

19

24

Felt hannkalv

0

0

0

0

0

0

Felt hunnkalv

0

0

1

0

1

0

Felt hanndyr 1 ½ år

1

0

0

2

0

1

Felt hunndyr 1 ½ år

0

1

2

1

0

0

Felt hanndyr eldre

1

0

1

3

2

2

Felt hunndyr eldre

0

1

0

1

0

0

Felt totalt

2

2

4

7

3

3

Fellingsprosent

22,2

22,2

44,4

29,2

15,8

12,5

RÅDYR

Det er rapportert 20 skutt rådyr i 2014, 16 eldre hanndyr og 4 hodyr herav 1 kje.

BEVER

Rapportert inn 10 skutt bever for 2013/2014 sesongen

Fallvilt kalenderåret 2014:

Utfall


Årsak


Avlivet på stedet

5 elg og 3 rådyr

Sykdom el skade

5 elg og 1 rådyr

Dødt på stedet

2 elg

Påkjørt av bil

1 elg og 2 rådyrFelt som skadedyr

1 elg

Sum

7 elg og 3 rådyr


7 elg og 3 rådyr

VURDERING AV HJORT OG ELGSTAMMEN

Styret har vurdert elgstammen i Iveland på bakgrunn av tilbakemeldinger til områdeledere, sett elg skjema, samt de vurderinger som gjøres i regionrådet. I tillegg er innhentede data fra hjorteviltregisteret viktige faktaopplysninger. Vi ønsker å fastholde nåværende driftsplan.

REGIONSAMARBEID

Iveland Viltlag deltar fortsatt i dette samarbeidet. Det samarbeides om felles forståelse av kvotene, avskytningen, utvidet jakttid. 

Regionen avholdt sitt årsmøte i Iveland den 12. mars. Knut Gunnar Solberg er representert i regionens arbeidsutvalg.

ANNET

Jaktlagene er blitt bedre til å levere sett hjort og sett elgskjema innen fristen, men det er fortsatt et stykke igjen før både skjema og penger er innenfor fristen. Lever og betal så fort jakta er avsluttet!

Styret inngikk avtale med Ettersøksringen V-A om ettersøk av hjort og elg for alle jaktlag i Viltlaget. Prisen er kr. 100,-  pr. fellingsløyve.

Formannen har opprettet en nettside for Viltlaget. Bruk denne for oppdatering av opplysninger. Adressen er: www. iveland-viltlag.com

Det har vært to saker som er behandlet av styret i forhold til feilskytinger. Begge er behandlet i forhold til våre vedtekter og har ført til inndragning av fellingsløyve og annen reaksjon. Sakene er avsluttet.

Styret i Iveland Viltlag

REGNSKAPSSAMMENDRAG 2014

                                                           Inntekter                   Utgifter

Fellingsavgift                                     21700                         21300

Tilskot Viltfondet                              20000

Fallvilt                                                  2500

For, saltstein                                                                          7979

Skotpremier                                                                           3000

Årsmøte                                                                                5920

Jegermøte                                                                              1643

Ettersøksavtale                                                                      8900

Godtgjørsle tillitsvalgte                                                        6000

Renter, gebyrer                                       73                             328

            Underskot                              10797

            Balanse                                   55070                         55070

Bankinnskot 01.01.2014                    46200

 Bankinnskot 31.12.2014                   35403

Del denne siden